Kiyès nou Ye? Kisa Nou vle?

Kiyès nou ye epi kisa nou vle a klè san enterè pèsonèl oubyen ti klan.

5 Rezon pou vin jwenn KMVM

Kreyòl la

Lang natirèl se sous ak siman yon nasyon. Se pou sa nou chwazi kominike nan lang Kreyòl Ayisyen an. Kreyòl pale kreyòl konprann.

Timoun ak Jenès yo

Nou kwè nan fòs jenès la. Okenn peyi p’ap genyen avni si jenès la pase anba pye. Se timoun ki vin jèn demen.

Konesans ak konpetans

Nou kore tout moun ki genyen konesans ak konpetans epi ki vle aplike yo pou enterè AYITI. Konsa, nou pa bese tèt devan pèsonn sou latè.

Moun serye

Nenpòt manb nan ekip la ki vyole pwomès li fè a anvan li vin manb aktif KMVM, li otomatikman deyò kòm manb aktif. Nou pa aksepte kòb moun ki pa manb aktif. Pèsonn pa ka achte KMVM.

Teknoloji

Pa genyen posibilite pou okenn peyi devlope kounyea si moun k’ap dirije yo pa konprann ni itilize teknoloji. KMVM dòmi epi leve ak teknoloji.

Nou nan lane 2014, 8 tan depi mwen kite Kiba kote mwen te chwazi retounen Ayiti menm lè mwen te genyen lòt chwa. Apre tout «defi » nou te leve yo nan senkyèm pati a, sa pa te anyen. Se te jis twòkèt la chay la te dèyè.

Zanmi mwen, ban mwen tou pwofite di w sa, toutotan w’ap viv sou tè sa a, w’ap toujou jwenn 2 sitiyasyon sa yo : yon lè se Twokèt, yon lòt se Chay. Li dwe konsa paske se sèl fason pou byen grandi ak sajès nan lavi sa. Se sèl fason pou ou aprann nan sèl lekòl ki fonksyone konsa : Li ba ou egzamen an anvan epi apre sa ou aprann leson an pou kont ou. Se yon metòd ki trè efikaz paske mwen se yon pwofesè, mwen konnen meyè fason pou fome yon elèv se fè li aprann oubyen dekouvri bagay yo pou kont li. Se pou sa tou anpil moun konnen mwen kòm moun ki renmen poze kesyon. Kesyon yo pemèt mwen ede moun m’ap pale avè li a pou li reflechi plis epi aprann pou kont li.

Chay ki koresponn nan moman mwen pèdi djòb mwen te eksplike ou nan senkyem pati ki se nan repons kesyon sa li ye: Kisa ou panse mwen pral fè ? Kouman mwen pral pran swen mandanm ak pitit ? Pran 1 minit avan ou kontinye li pou eseye jwenn repons la.

Charles Dickens te di "Never say never", si mwen t’ap mete li nan Kreyòl pou ou menm li t’ap konsa: "Pa janm di  janmen".

Si ou se yon lektè fidèl KMVM / CUAP ou deja konnen mwen te pase yon bon tan Kiba ap etidye nan inivèsite. Ebyen, tou pre mwen t’ap viv yon chilyen. Mwen p’ap di non li pou mwen kenbe sa konfidansyèl. Mwen te tèlman pa renmen fason li t’ap viv, mwen te vin pa tolere fason nenpòt lòt moun ki sòti nan peyi li. Mwen te menm di si t’ap genyen yon peyi pou mwen ale li p’ap janm peyi misye a. Se sa ki fè, mwen pa te janmen dòmi reve ale nan peyi Chili. Ebyen Charles Dickens bon sou mwen. Si ou te li sizyèm pati a. W’ap konprann depi kilè mwen te deside chwazi peyi sa menm lè mwen pa te bliye santiman mwen te genyen pou li.

Zanmi mwen, mwen te resi kwè mwen pral Chili lè tikè mwen te rive jwenn mwen. Nou tout ki te okouran lè Chili t’ap fè bòz nan tout medya Ayisyen yo kòman pwosesis la te ye. Anpil jèn viktim yon sòt de kontrebann/enjistis ki t’ap fèt sou bagay sa. Antouka, objektif pati sa se fè w viv sa mwen te viv depi mwen te kite lakay mwen le 31 Oktòb 2017 jouk ou rive konnen kisa k’ap fèt pou avansman KMVM. Konsa w’ap ka konprann pi byen poukisa KMVM ap lite pou lemonn antye ka RESPEKTE  Ayisyen nenpòt kote li ye. Se sa MERITOKRASI a pral bay kòm rezilta final. Se sa KMVM ap defann..

Se pa yon travay ki fasil, men CUAP fè w konnen leve defi se plezi mwen e mwen kwè nan EKIP, mwen pa kwè nan gwoup (se pa menm bagay).

Danny Dorling te di "Nou paka kontan si moun ki bò kote nou yo pa kontan; se pa sèlman fanmi ak zanmi nou men se tout sitwayen nou yo, paske yo pataje menm bout tè a avèk nou. Kelke swa jan li ye a, pwoblèm yo ap afekte nou oubyen pitit, ak pitit pitit nou."

Depi lè mwen te rantre Ayiti sòt etidye Kiba nan mwa out 2006, mwen te wont anpil de eta mwen te wè peyi mwen. Sa ki pi mal la ann Ayiti, ou pa janm konnen kilè ap genyen yon beblozay, yon leve kouri, yon demen moun pa sòti, yon voye prezidan ale, yon pyeje premye minis, yon manifestasyon vyolan. Sa yo rele MEDYOKRASI. Tout lòt jèn ki te nan fakilte desyans ak mwen epi tout lòt moun ki konprann matematik ka wè li posib pou ekri ekwasyon/fòmil mizè Ayiti. Se toujou menm ti bagay yo k’ap repete. Bagay sa yo tèlman fè mwen mal ke yo tounen yon kansè k’ap manje mwen andedan, sa lakòz kò mwen pa janm ka pran chè. Moun ka wè mwen delwen epi yo konprann mwen byen men moun ki travay ak mwen deprè konnen ki soufrans m’ap pase. Mwen malad paske peyi mwen AYITI malad jouk nan zo.

Li posib ke anpil Ayisyen KITE Ayiti, y’al chèchè yon lavi miyò pou tèt yo, fanmi yo ak zanmi yo. Mwen menm, mwen egzile tèt mwen de Ayiti pou mwen vin prepare epi patisipe nan gerizon pou toutan peyi mwen AYITI. Mwen PA KITE Ayiti. Mwen P’AP JANM KITE Ayiti. W’ap konprann sa si ou rive li tout pati CUAP yo.

Nan 8èm pati sa, nan non fondatè KMVM yo, mwen deside dedye li nan pale de POLITIK. Pou ou pa konprann se menm mo POLITIK ou konn tande Ayiti a, mwen deside pataje ak tout Ayisyen kòman pou nou rezoud pwoblèm Danny Dorling poze nan kòmansman tèks sa. Se sa ki rele POLITIK : Se rive kreye kondisyon pou tout sitwayen viv nan lapè, lanmou, pataj, devlòpman, epi depasman. Se pou rezon sa KMVM kreye – Se Wout ki pral menmen Ayiti nan MERITOKRASI a. Mwen envite w swiv ak anpil atansyon dewoulman prezantasyon KMVM lan nan videyo sa :.